• 8/2014 | Powołanie spółki zależnej ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 6 marca 2013 roku została powołana spółka zależna ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 5.000 zł, w której Alumast S.A. jest jedynym udziałowcem. Działalność nowej spółki będzie całkowicie skoncentrowana na branży energetycznej, która obok rynku reklamy i oświetlenia zewnętrznego (branż obsługiwanych bezpośrednio przez Alumast S.A.) jest kolejnym segmentem rynku, na którym z powodzeniem można oferować produkty Alumast. Celem nowej spółki jest dystrybucja produktów Alumast S.A. - kompozytowych słupów energetycznych (niskiego i średniego napięcia), osprzętu stalowego i kompozytowego przeznaczonego dla słupów energetycznych. W ocenie Zarządu powołanie spółki ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o. istotnie wpłynie na rozwój Spółki Alumast oraz zwiększy udział marki Alumast na rynku krajowym i międzynarodowym. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2014 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  W nawiązaniu do raportu nr 6/2014 z 18 lutego 2014 roku Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 27 lutego 2014 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłał do Komisji Europejskiej dodatkowe wyjaśnienia, o które prosiła Komisja opracowane w oparciu o materiał przygotowany przez Spółkę. Odpowiedź do Komisji Europejskiej była konsultowana również z pracownikami Ministerstwa Skarbu Państwa. Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa nie miał uwag do otrzymanych od spółki wyjaśnień. Od daty przesłania tych dokumentów przez UOKiK do Komisji Europejskiej tj. od dnia 27.02.2014, rozpoczyna się na nowo okres 2 miesięcy, jaki przysługuje Komisji Europejskiej na określenie swojego stanowiska w sprawie udzielenia pomocy na restrukturyzację Alumast S.A. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2014 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Komisja Europejska zwróciła się do Spółki o przedstawienie m.in. dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie przez spółkę kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, spełnianie kryterium ograniczenia pomocy do niezbędnego minimum, o stanie wdrożenia planu restrukturyzacji. Ponadto Komisja Europejska poprosiła o dostarczenie wstępnego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. W związku z powyższym Spółka 18 lutego 2014 roku przekazała, za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niezbędne uzupełnienia. Od daty przesłania tych dokumentów przez UOKiK do Komisji Europejskiej rozpoczyna się na nowo okres 2 miesięcy, jaki przysługuje Komisji Europejskiej na określenie swojego stanowiska w sprawie udzielenia pomocy na restrukturyzację Alumast S.A. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2014 | Podpisanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 roku zawarł ze spółką Hefal Serwis S.A. umowę przedwstępną objęcia akcji. Na warunkach określonych w umowie, Hefal Serwis S.A. zobowiązał się objąć 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Cena emisyjna będzie wynosiła 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Warunkiem objęcia akcji nowej emisji przez Hefal Serwis S.A. jest podjęcie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji (zatwierdzenie projektu pomocy indywidualnej państwa) o udzieleniu Spółce pomocy publicznej - przyznanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,8 mln zł. Objęcie akcji nowej emisji i podwyższenie kapitału spółki, stanowiące udział własny w kosztach restrukturyzacji, jest jednym z warunków koniecznych dla otrzymania przez Spółkę pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji Ministra Skarbu Państwa. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2014 | Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2014 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu. W wyniku podjętej przez Zarząd uchwały kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.200.000,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 4.852.094,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii L wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję na okaziciela serii L. Zgodnie z art. 7a ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu, które odbyło się 11 lutego 2014 roku, wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji na okaziciela serii L. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.200.000,00 zł w trybie subskrypcji prywatnej, stanowi w ocenie Zarządu najszybszy i najbardziej skuteczny sposób dokapitalizowania Spółki dla spełnienia jednego z warunków koniecznych dla otrzymania przez Spółkę pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji Ministra Skarbu w kwocie 4.771.133,21 zł. (Spółka zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akcji Spółki oraz ze środków z emisji akcji przeprowadzonej w 2011 roku). W związku z powyższym, pozbawienie przez Zarząd, na mocy art. 7a ust. 5 Statutu Spółki (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej), dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji na okaziciela serii L emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.852.094,00 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Poprzednie brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.652.094,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 5b) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2014 | Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia przez Zarząd rozmów ze spółką Hefal Serwis S.A. w przedmiocie ewentualnego połączenia spółek

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza Alumast S.A., działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki oraz pkt 3.1. Regulaminu Rady Nadzorczej, mając na względzie potencjalne korzyści związane z integracją działalności Spółki z Hefal Serwis S.A., w szczególności możliwość redukcji kosztów operacyjnych oraz synergie dotyczące lepszego wykorzystania posiadanych zasobów osobowych i rzeczowych, wzmocnienie potencjału finansowego, zwiększenia siły zakupowej, możliwości poszerzenia rynków i wprowadzenie akcji spółek na GPW "duży parkiet" pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Zarząd Spółki rozmów z przedstawicielami i głównymi akcjonariuszami spółki Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000285057) mających na celu analizę korzyści związanych z ewentualnym połączeniem spółek oraz podjęcie ewentualnych uzgodnień odnośnie zasad, sposobu i harmonogramu przeprowadzenia połączenia. O efektach rozmów Zarząd Alumast S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2014 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

  Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: - za IV kwartał 2013 - 14 lutego 2014 - za I kwartał 2014 - 15 maja 2014 - za II kwartał 2014 - 14 sierpnia 2014 - za III kwartał 2014 - 14 listopada 2014 Raport roczny: - za 2013 rok - 28 maja 2014 Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu