• 18/2014 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2014

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 17/2014 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 16/2014 | Raport roczny za 2013 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 15/2014 | Informacja w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2014 roku powziął telefoniczną informację w Sądzie Najwyższym o wydaniu postanowienia o odmowie przyjęcia do rozpoznania - złożonej przez Alumast S.A. - skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23.04.2013 r. (sygn. akt: V ACa 20/13), w którym oddalona została apelacja Alumast S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. (sygn. akt: X GC 279/09) oddalającego powództwo Alumast S.A. o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro nie istnieją lub są nieważne. Aktualnie trwa sporządzanie przez Sąd Najwyższy uzasadnienia tego postanowienia, które zostanie doręczone do Alumast S.A. wraz z odpisem postanowienia. W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.04.2013 r. Alumast S.A. podkreśla ponownie, że podstawą negatywnego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie było uznanie, że nie zachodzi wstępna przesłanka powództwa o ustalenie (na podst. art. 189 kpc) tj. istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że taki interes prawny istniał po stronie Alumast S.A. w chwili wytoczenia powództwa (XII 2009 r.), jednak na skutek powództwa później wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (VI 2011 r.) o zapłatę z tytułu rozliczenia transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro, taki interes prawny "odpadł" w ramach nin. sprawy o ustalenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi to przeszkodę do merytorycznego rozpoznania zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji w ramach powództwa o ustalenie, a zarazem wystarczającą przesłankę do oddalenia takiego powództwa. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach merytoryczne rozpoznanie zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji może obecnie mieć miejsce w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11). Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że kwestia czy transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro istnieją i są ważne nie została dotychczas merytorycznie przesądzona i będzie przedmiotem merytorycznego rozpoznania w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2014 | Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2014 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 kwietnia 2014 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłał do Komisji Europejskiej dodatkowe wyjaśnienia, o które prosiła Komisja, opracowane w oparciu o materiał przygotowany przez Spółkę. Odpowiedź do Komisji Europejskiej była konsultowana również z pracownikami Ministerstwa Skarbu Państwa. Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa nie miał uwag do otrzymanych od spółki wyjaśnień. Komisja Europejska oczekuje jeszcze na odpowiedzi bezpośrednio z ZUS i PFRON dot. zobowiązań Spółki objętych układem i pozaukładowych. Od daty przesłania tych informacji do Komisji Europejskiej rozpoczyna się na nowo okres 2 miesięcy, jaki przysługuje Komisji Europejskiej na określenie swojego stanowiska w sprawie udzielenia pomocy na restrukturyzację Alumast S.A. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2014 | Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

  Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Emitent") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., że zgodnie z uchwałą KDPW nr 334/14 w dniu 17 kwietnia 2014 r. nastąpi rejestracja 91.600 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset) akcji serii I Emitenta oznaczonych kodem ISIN "PLALMST00010". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2014 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii I na rynku NewConnect

  Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Emitent") informuje niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 458/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta określając dzień 17 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania 91.600 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda pod warunkiem dokonania w dniu 17 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLALMST00010". Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił, że akcje zwykłe na okaziciela serii I Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALUMAST" i oznaczeniem "ALU". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2014 | Wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Emitent") informuje niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 420/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Alumast S.A., na mocy której do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2014 | Warunkowa rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

  Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Emitent") powiadamia niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 25 marca 2014r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął uchwałę nr 334/14, na mocy której postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 91 600 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLALMST00010, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie ww. wskazanych akcji serii I Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania. Informacja o zarejestrowaniu akcji serii I Emitenta pod kodem PLALMST00010 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu