• 28/2014 | Wpływ środków z tytułu dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa

  W nawiązaniu do raportu nr 26/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy o udzielenie pomocy na restrukturyzację Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 29 września 2014 roku Ministerstwo Skarbu Państwa wpłaciło na rachunek Spółki 4.771.133,21 zł tytułem dotacji ? pomocy publicznej na restrukturyzację Spółki. Zgodnie z warunkami udzielenia pomocy przez Ministra Skarbu Państwa środki pochodzące z dotacji zostaną przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki, w tym wobec wierzycieli objętych układem sądowym oraz wobec ZUS, PFRON, dostawców i usługodawców, których wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 27/2014 | Wpływ środków z tytułu wkładu na pokrycie akcji serii L

  W nawiązaniu do raportu nr 25/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zawarcia umowy objęcia akcji na okaziciela serii L Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 września 2014 roku Hotel Polonia Sp. z o.o. wpłacił na rachunek Spółki 1.200.000 zł tytułem wkładu na pokrycie 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Alumast S.A. Zgodnie z warunkami udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację przez Ministra Skarbu Państwa środki pochodzące z emisji stanowią udział własny w kosztach restrukturyzacji Spółki i zostaną przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki, w tym wobec wierzycieli objętych układem sądowym oraz wobec ZUS, PFRON, dostawców i usługodawców, których wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 26/2014 | Zawarcie umowy o udzielenie pomocy na restrukturyzację z Ministerstwem Skarbu Państwa

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 11 września 2014 roku zawarł z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę, w formie aktu notarialnego, o udzielenie pomocy na restrukturyzację w formie dotacji. Na mocy umowy Minister Skarbu Państwa udziela Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł, a Spółka zobowiązuje się do zrealizowania planu restrukturyzacji i wykorzystania pomocy na pokrycie kosztów restrukturyzacji (przede wszystkim na spłatę zobowiązań układowych i poza układowych) O przekazaniu środków z tytułu dotacji na rachunek bankowy Spółki, Spółka poinformuje odrębnym komunikatem. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 25/2014 | Zawarcie umowy objęcia akcji na okaziciela serii L ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 14 sierpnia 2014 roku zawarł ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o. umowę objęcia akcji, na mocy której Hotel Polonia Sp. z o.o. objął 1.200.000 akcji Spółki na okaziciela serii L za cenę emisyjną 1,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 1.200.000 zł. Akcje na okaziciela serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Objęcie akcji nowej emisji i podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu spełnienie warunku dotyczącego zapewnienia udziału własnego Alumast S.A. niezbędnego do sfinalizowania projektu pozyskania dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa na restrukturyzację. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 24/2014 | Rozwiązanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A.

  Alumast S.A. informuje, iż 14 sierpnia 2014 roku Alumast S.A. i Hefal Serwis S.A. zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy przedwstępnej objęcia przez Hefal Serwis S.A. akcji nowej emisji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 23/2014 | Raport kwartalny za II kwartał 2014

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 22/2014 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 07 sierpnia 2014 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu. W wyniku podjętej przez Zarząd uchwały kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.400.000,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 5.052.094,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii L wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję na okaziciela serii L. Zgodnie z art. 7a ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu, które odbyło się 12 czerwca 2014 roku, wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji na okaziciela serii L. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.400.000,00 zł w trybie subskrypcji prywatnej, stanowi w ocenie Zarządu najszybszy i najbardziej skuteczny sposób zrealizowania jednego z warunków koniecznych dla otrzymania przez Spółkę pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji Ministra Skarbu w kwocie 4,77 mln zł. (Spółka zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić m.in. z emisji akcji Spółki). W związku z powyższym, pozbawienie przez Zarząd, na mocy art. 7a ust. 5 Statutu Spółki (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej), dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji na okaziciela serii L emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.052.094,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Poprzednie brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.652.094,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 21/2014 | Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia Spółce pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 25 lipca 2014 roku otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o uzyskaniu pozytywnej opinii od Komisji Europejskiej w związku z przedłożonym przez spółkę planem restrukturyzacji. Komisja Europejska nie zgłasza sprzeciwu wobec przyznania pomocy dla Alumast S.A., uważa że pomoc na restrukturyzację na rzecz spółki spełnia wszystkie warunki zgodności z rynkiem wewnętrznym. Uzyskanie zgody KE oznacza przyznanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,77 mln zł. Udzielenie pomocy nastąpi po zapewnienia przez Alumast S.A. wkładu własnego wysokości około 1,2 mln zł, stanowiącego około 25% kosztów restrukturyzacji. Spółka pozyska wymaganą kwotę dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 1,2 mln akcji serii L o wartości 1 zł każda. Środki uzyskane z dotacji i podwyższenia kapitału zostaną przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki, w tym wobec wierzycieli objętych układem sądowym oraz wobec ZUS i PFRON, których część wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Dzięki zewnętrznemu wsparciu nastąpi odbudowa kapitałów własnych poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych, zmniejszenie kosztów finansowych obsługi procesu restrukturyzacji zadłużenia poprzez wyeliminowanie zobowiązań generujących odsetki i tym samym poprawa wyniku finansowego Spółki, wyeliminowanie ryzyka wszczęcia egzekucji przez ZUS i tym samym wyeliminowanie ryzyka upadłości likwidacyjnej Spółki. Ponadto spłata zobowiązań objętych układem w krótszym terminie ze środków pozyskanych w ramach pomocy publicznej umożliwi przeznaczenie przyszłych zysków na odbudowę kapitału finansującego niezbędny poziom aktywów obrotowych i przyczyni się do szybszego odzyskania wiarygodności wśród wierzycieli i klientów. Spłata zobowiązań wobec ZUS oraz odbudowa kapitałów własnych umożliwi Spółce uczestnictwo w przetargach publicznych oraz korzystanie z dotacji unijnych. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 20/2014 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 23 lipca 2014 roku Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie wniosku Spółki o udzielnie pomocy na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4,8 mln zł. Z komunikatu zamieszczonego w dniu 24 lipca 2014 roku na stronie Komisji Europejskiej wynika, iż nie wniesiono zastrzeżeń co do udzielania pomocy Spółce. Do dnia publikacji niniejszego raportu spółka nie otrzymała oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej. O jej otrzymaniu Zarząd Alumast S.A. poinformuje odrębnym komunikatem. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 19/2014 | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o odwołaniu Pana Piotra Międlara ze składu Rady Nadzorczej. Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco: Pan Aleksander Cieślar Pan Michał Górecki Pan Adam Guz Pan Leszek Kołoczek Pani Mirosława Płużek Pan Bartosz Zalewski Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu