• 38/2014 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2014

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 37/2014 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.12.2014 – korekta uchwały

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w związku z opiniami wyrażanymi przez niektórych akcjonariuszy Spółki w sprawie projektów uchwał, postanowił skorygować treść projektu proponowanej uchwały nr 8/2014 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Zmiana treści proponowanej uchwały dotyczy ograniczenia zakresu upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (za zgodą Rady Nadzorczej) jedynie do 400.000 akcji Spółki emitowanych w celu realizacji uprawnień uczestników wprowadzanego w Spółce Programu Akcji Pracowniczych. O ewentualnym pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru pozostałych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (w całości lub w części) będzie decydowało Walne Zgromadzenie na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał uwzględniająca powyższe zmiany oraz skorygowane: formularz do głosowania korespondencyjnego i formularz pełnomocnictwa. Dotychczasowe brzmienie projektu uchwały: „Uchwała Numer 8/ 2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Mając na względzie konieczność zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dla ograniczenie kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji: -w związku z realizacją uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia; -w celu pozyskania finansowania dla nowych przedsięwzięć oraz łączących się z nimi inwestycji; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: § 1 Dokonuje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 5a ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu: „§ 5a 5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.” § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego treść niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” „OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANYCH ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest niezbędne w związku z celem udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, tj. ograniczenia kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji (w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej akcji Spółki) dotyczącego: -realizacji uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia; -pozyskiwania finansowych dla zapewnienia finansowania nowych przedsięwzięć oraz łączących się z nimi inwestycji. W związku z powyższym, upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej) prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, niezbędną dla umożliwienia realizacji ww. celów emisji. Proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej: W przypadku Programu Akcji Pracowniczych, Zarząd Spółki proponuje, aby zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, cena emisyjna akcji emitowanych w wykonaniu udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego była równa wartości nominalnej akcji. W przypadku emisji akcji w celu pozyskania środków finansowych w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej akcji Spółki dla zapewnienia finansowania nowych przedsięwzięć oraz związanych z nimi inwestycji, Zarząd Spółki proponuje, aby każdorazowo cena emisyjna akcji odpowiadała sytuacji na rynku kapitałowym dla zapewnienia możliwe największych wpływów z emisji przy uwzględnieniu sytuacji Spółki oraz konieczności zabezpieczenia pomyślnego przeprowadzenia emisji.” Proponowane nowe brzmienie projektu uchwały: „Uchwała Numer 8/ 2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Mając na względzie konieczność zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dla ograniczenie kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji w związku z realizacją uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: § 1 Dokonuje się niniejszym zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 5a ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu: „§ 5a 5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru w stosunku do łącznie nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) akcji Spółki emitowanych na podstawie jednej lub kilku uchwał Zarządu w sprawie emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego w celu realizacji uprawnień uczestników wprowadzonego w Spółce Programu Akcji Pracowniczych.” § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego treść niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” „OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ PROPONOWANYCH ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest niezbędne w związku z jednych z celów udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, tj. ograniczenia kosztów oraz stworzenia warunków do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu emisji akcji dla realizacji uprawnień uczestników Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej) prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, niezbędną dla umożliwienia realizacji ww. celu emisji. Proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej: W przypadku Programu Akcji Pracowniczych, Zarząd Spółki proponuje, aby zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, cena emisyjna akcji emitowanych w wykonaniu udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego była równa wartości nominalnej akcji.” Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 36/2014 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2014 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 35/2014 | Zawarcie istotnej umowy

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 02 grudnia 2014 roku zawarł umowę z firmą BENITO UBRAN S.L.U. („BENITO”) z siedzibą w Hiszpanii. Zgodnie z zawartą umową od 1 stycznia 2015 roku Alumast S.A. jest oficjalnym dystrybutorem produktów firmy BENITO na terenie Polski. Umowa gwarantuje Alumast S.A. wyłączne prawo do dystrybucji produktów oświetleniowych marki BENITO. BENITO jest cenionym w branży oświetleniowej producentem opraw oświetleniowych. Jest pionierem w wykorzystywaniu technologii LED w zakresie oświetlenia ulicznego. BENITO przykłada ogromna wagę do jakości (produkty posiadają wymagane certyfikaty), designu i innowacji (BENITO zarejestrowało ponad 500 patentów). Dla Alumast S.A. to kolejny obszar działania, który wpłynie na rozwój Spółki. Spółka będzie mogła brać udział nie tylko w przetargach w zakresie dostaw słupów oświetleniowych, ale również w zakresie dostaw źródeł światła oraz rozszerzyć swoją ofertę dla jednostek samorządu terytorialnego, które będą korzystały z projektu SOWA oraz formuły ESCO. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 34/2014 | Raport kwartalny za III kwartał 2014

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 33/2014 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2014 roku powziął informację dotyczącą rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian Statutu Spółki. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.652.094,00 zł do kwoty 4.852.094 zł, tj. o kwotę 1.200.000 zł, w związku z rejestracją emisji 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. Spółka informuje, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez ALUMAST S.A. akcji wynosi 4.852.094. Jednocześnie zarejestrowana została zmiana §7 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób że: Było: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.652.094,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Jest: „§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.” Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu aktualną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 32/2014 | Postanowienie sądu o wykonaniu układu sądowego przez spółkę

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, że 06 listopada 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, w którym stwierdzono wykonanie przez Alumast S.A. układu zawartego z wierzycielami w dniu 22 czerwca 2011 roku, zatwierdzonego przez sąd w dniu 5 lipca 2011 roku. Po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia możliwe będzie wykreślenie z urzędu wpisów dotyczących upadłości w Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki czemu Spółka będzie mogła uczestniczyć w przetargach, korzystać z dotacji i skutecznie realizować warunki zawarte w Planie Restrukturyzacji Spółki i umowie z Ministerstwem Skarbu Państwa. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Radosław Łoś - Członek Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 31/2014 | Zamknięcie subskrypcji akcji serii L

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L Spółki, emitowanych na mocy uchwały zarządu nr 01/08/2014 spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji na okaziciela serii L miała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 października 2014 roku. 2.Data przydziału akcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W dniu 14 sierpnia 2014 roku zawarto umowę w sprawie objęcia akcji serii L. 3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 4.Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła. 5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objęto i opłacono 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje zwykłe na okaziciela serii L były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii L. 7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje na okaziciela serii L zostały zaoferowane jednemu inwestorowi. 8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje na okaziciela serii L objął i opłacił jeden inwestor. 9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta. Akcje na okaziciela serii L nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L wyniosły 13.024,00 zł, przy czym w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.600,00 złotych; b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty nie wystąpiły; c) wynagrodzenia subemitentów – koszty nie wystąpiły (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy); d) promocji oferty – koszty nie wystąpiły e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 10.424,00 złotych. Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta (w ciężar kosztów finansowych). Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 30/2014 | Wykonanie układu

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Spółka dokonała spłaty zobowiązań wynikających z układu zawartego z wierzycielami w dniu 22 czerwca 2011 roku, zatwierdzonego w dniu 5 lipca 2011 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych. W dniu 08 października 2014 roku został złożony do ww. sądu wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu w całości. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 29/2014 | Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii L

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L, w dniu 7 października 2014 r. złożył w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego na kwotę 4.852.094 zł. W celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z treścią oświadczenia Zarządu, § 7 ust. 1 Statutu Spółki po rejestracji zmian przez sąd otrzyma następujące brzmienie: „§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. Poprzednie brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.652.094,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu