• 15/2013 | Rejestracja zmian w Statucie Spółki

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 maja 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu zmian w Statucie Spółki poprzez zmianę paragrafu 7a Statutu oraz dodanie ustępu 5 do paragrafu 7a, o następującej treści: "1.Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r. 3.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do: a) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa; b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa. 4.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. 5.Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego." Zmiany Statutu były uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 kwietnia 2013 roku. W załączeniu test jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2013 | Raport kwartalny za I kwartał 2013

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2013 | Zmiany w składzie Zarządu

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 maja 2013 Rada Nadzorcza powołała do Zarządu nowego Członka Zarządu Pana Radosława Łosia. Pan Radosław Łoś jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Mechaniczno-Technologicznym jak również studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na wydziale Informatyki. Posiada także wykształcenie pedagogiczne. Wcześniej w spółce pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji. Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Technicznych. Posiada duże doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej, bezpośrednio związanej z procesem produkcyjnym. Kierował projektami mającymi na celu optymalizację procesu produkcyjnego, poprawę jego efektywności i jakości oraz redukcji kosztów. Posiada także doświadczenie w wdrażaniu systemu jakości oraz opracowywaniu dokumentacji technicznej. W związku z upływem kadencji członków Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 maja 2013 roku została podjęta również uchwała w sprawie powołania obecnych członków zarządu (tj. Pana Zbigniewa Szkopka, Panią Beatę Hut oraz Pana Radosława Łosia) do Zarządu nowej wspólnej 3-letniej kadencji, której początek nastąpi z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r. (tj. od 15.06.2013). Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z upływem dotychczasowej bieżącej wspólnej 3-letniej kadencji Zarządu tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r. Skład Zarządu Alumast SA: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu Radosław Łoś - Członek Zarządu Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2013 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2013 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2013 | Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1. i § 6 punkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2013 | Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

  Zarząd Alumast SA informuje, iż ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2012 rok. Raport roczny Spółki za 2012 rok zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2013 | Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że 23 kwietnia 2013 r. godz. 11:30 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się publikacja wyroku w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: V ACa 20/13, wcześniej sygn. Sądu Okręgowego w Gliwicach X GC 279/09). Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Alumast S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach (X GC 279/09), którym oddalono powództwo Alumast S.A. o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro nie istnieją lub są nieważne. Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalającego apelację było uznanie, że nie zachodzi wstępna przesłanka powództwa o ustalenie (na podst. art. 189 kpc) tj. istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że taki interes prawny istniał po stronie Alumast S.A. w chwili wytoczenia powództwa (XII 2009 r.), jednak na skutek powództwa później wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (VI 2011 r.) o zapłatę z tytułu rozliczenia transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro, taki interes prawny "odpadł" w ramach nin. sprawy o ustalenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi to przeszkodę do merytorycznego rozpoznania zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji w ramach powództwa o ustalenie, a zarazem wystarczającą przesłankę do oddalenia takiego powództwa. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach merytoryczne rozpoznanie zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji może obecnie mieć miejsce w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11). Wyrok oznacza, że kwestia czy transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro istnieją i są ważne nie została w ogóle rozstrzygnięta i będzie przedmiotem merytorycznego rozpoznania w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11. Alumast SA złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, a po jego doręczeniu rozważy wniesienie skargi kasacyjnej. Podstawa prawna: 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2013 | Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 r. podjął informację o podpisaniu przez drugą stronę, PlatiniumInvestments sp. z o.o. (Platinium), umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. W ramach umowy spółka Platinium będzie świadczyła na rzecz Emitenta usługi Autoryzowanego Doradcy związane z ewentualnym wprowadzeniem akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. do dnia wprowadzenia praw do akcji nowej emisji lub akcji nowej emisji do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect). Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2013 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.04.2013

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2013 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  W nawiązaniu do raportu nr 35/2012 z 21.09.2012 roku, w związku z licznymi pytaniami Akcjonariuszy o stan sprawy, informujemy, iż niemal codziennie telefonicznie monitujemy w Ministerstwie Skarbu Państwa w sprawie naszego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Dziś otrzymaliśmy maila od Pracownika Departamentu Restrukturyzacji z informację, że trwają jeszcze dodatkowe analizy naszego wniosku, które powinny zakończyć się do końca bieżącego tygodnia. Ponadto niewykluczone że konieczne będą jeszcze dodatkowe wyjaśnienia lub korekty do wniosku. Jak informowaliśmy w raporcie nr 35/2012 Zarząd Alumast SA złożył 20 września 2012 roku wniosek do Ministerstwa Skarbu Państwa o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Wnioskowana forma pomocy to dotacja na pokrycie kosztów restrukturyzacji w kwocie 4,8 mln zł. Kwota ta byłaby przeznaczona głownie na spłatę zobowiązań objętych układem oraz zobowiązań wobec ZUS i PFRON, których część wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Wnioskowana kwota to 75% kosztów restrukturyzacji, pozostała część to udział własny, który w przypadku otrzymania pomocy będzie częściowo pokryty z kolejnej emisji akcji. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu