• 25/2013 | Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania

  W nawiązaniu do raportu nr 19/2013 z dnia 13 lipca 2013 roku Zarząd Alumast SA informuje, iż w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie złożonego przez Alumast SA pozwu przeciwko DZ Bank Polska SA o odszkodowanie w kwocie 15,7 mln zł, na podstawie którego Sąd postanowił skierować sprawę do mediacji i wyznaczył 30 dniowy termin do prowadzenia mediacji, DZ Bank Polska SA złożył w Sądzie pismo, w którym oświadczył, iż nie wyraża zgody na prowadzenie mediacji ze względu na brak możliwości polubownego zakończenia toczącego się postępowania. W związku z powyższym czekamy na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 24/2013 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 grudnia 2013 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza posiadającego 12,04% głosów w kapitale zakładowym, tj. firmy TWINLIGHT FINANCE LTD z dnia 18 lipca b.r. uzupełniony o projekty uchwał i zaświadczenie o ilości posiadanych akcji w dniu 19 lipca b.r. Wskazany powyżej termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony jako najkorzystniejszy z punktu widzenia interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy po dokładnym rozważeniu przez Zarząd Spółki następujących okoliczności: - Spółka podjęła w ostatnim czasie starania o podwyższenie kapitału zakładowego w celu spełnienia warunku udzielenia pomocy publicznej przez Ministra Skarbu Państwa na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł. Zapewnienie wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akcji Spółki jest jednym z warunków koniecznych dla otrzymania w/w dotacji; - w tym przełomowym dla Spółki momencie skuteczne dokończenie procesu pozyskiwania dotacji, a w szczególności przeprowadzenie emisji nowych akcji na okaziciela serii L (na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 lipca 2013 r.) i pomyślny efekt negocjacji z zainteresowanymi inwestorami, uzależniony jest od zapewnienia Zarządowi Spółki przestrzeni niezbędnej do sfinalizowania kilkuletnich działań prowadzonych konsekwentnie w celu restrukturyzacji Spółki i stabilizacji płynności finansowej; - proponowana przez akcjonariusza Twinlight Finance Ltd. we wniosku z dnia 18 lipca br. (uzupełniony skutecznie w dniu 19 lipca br.) zmiana całego składu rady nadzorczej Spółki nie znajduje w ocenie Zarządu merytorycznego uzasadnienia i może spowodować destabilizację funkcjonowania Spółki w czasie, gdy najbardziej potrzebny jest spokój i zgodna współpraca dla osiągnięcia wspólnego celu, tym bardziej iż 14 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim obecnym członkom Rady Nadzorczej; - jednocześnie należy podkreślić, że akcjonariusz Twinlight Finance Ltd. nie wyjaśnił wobec Spółki motywów ani celu swojego żądania, a posiadana przez tego akcjonariusza liczba akcji stanowi pakiet mniejszościowy, który nie pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej; - przeprowadzenie emisji do 1.600.000 nowych akcji na okaziciela serii L może istotnie zmienić strukturę akcjonariatu, a tym samym wskazane jest wstrzymanie się ze zmianami personalnymi do czasu zakończenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego, aby wybrana wówczas Rada Nadzorcza mogła stabilnie funkcjonować w dłuższej perspektywie, ponadto Zarząd uważa, iż należy dać szansę wypowiedzenia się w tej sprawie również akcjonariuszom, którzy obejmą akcje nowej emisji i pozwolić im również zdecydować o ostatecznym składzie rady nadzorczej. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 23/2013 | Informacja o sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. złożenia skargi kasacyjnej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że 26 lipca 2013 roku złożona została skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23.04.2013 r. (sygn. akt: V ACa 20/13), w którym ten Sąd oddalił apelację Alumast S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. (sygn. akt: X GC 279/09) oddalającego powództwo Alumast S.A. o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro nie istnieją lub są nieważne. Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalającego apelację było uznanie, że nie zachodzi wstępna przesłanka powództwa o ustalenie (na podst. art. 189 kpc) tj. istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu stwierdził, że taki interes prawny istniał po stronie Alumast S.A. w chwili wytoczenia powództwa (XII 2009 r.), jednak na skutek powództwa później wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (VI 2011 r.) o zapłatę z tytułu rozliczenia transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro, taki interes prawny "odpadł" w ramach nin. sprawy o ustalenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi to przeszkodę do merytorycznego rozpoznania zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji w ramach powództwa o ustalenie, a zarazem wystarczającą przesłankę do oddalenia takiego powództwa. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach merytoryczne rozpoznanie zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji może obecnie mieć miejsce w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11). Zarząd Spółki nie zgadza się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w związku z tym wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Radosław Łoś - Członek Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 22/2013 | Istotne zamówienie

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 lipca 2013 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych. Zamówienie opiewa na kwotę 863.677,12 zł netto (1.062.322,86 zł brutto). Termin realizacji dostawy to sierpień/wrzesień 2013 roku. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Radosław Łoś - Członek Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 21/2013 | Żądanie Akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Alumast SA informuje, iż 18 lipca 2013 roku wpłynęło do Spółki żądanie Akcjonariusza posiadającego 12,04% głosów w kapitale zakładowym, tj. firmy TWINLIGHT FINANCE LTD dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach którego miałyby być podjęte uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej i dopuszczenia do obrotu 91.600 akcji serii I. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 20/2013 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu. Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.600.000,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 5.252.094,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 1.600.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii L wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję na okaziciela serii L. Zgodnie z art. 7a ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu, które odbyło się 18 lipca 2013 roku, wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji na okaziciela serii L. Akcje serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.600.000,00 zł w trybie subskrypcji prywatnej, stanowi w ocenie Zarządu najszybszy i najbardziej skuteczny sposób dokapitalizowania Spółki dla spełnienia jednego z warunków koniecznych dla otrzymania przez Spółkę pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji Ministra Skarbu w kwocie 4.771.133,21 zł. (Spółka zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akcji Spółki). W związku z powyższym, pozbawienie przez Zarząd, na mocy art. 7a ust. 5 Statutu Spółki (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej), dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji na okaziciela serii L emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. Spółka zawrze umowy o objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii L (w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) w terminie do dnia 31 października 2013 roku. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.252.094,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Poprzednie brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.652.094,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 5b) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 19/2013 | Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania

  Zarząd Alumast SA informuje, iż 12 lipca 2013 otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie złożonego przez Alumast SA pozwu przeciwko DZ Bank Polska SA o odszkodowanie w kwocie 15,7 mln zł. Sąd postanowił: - skierować sprawę do mediacji - wyznaczyć do prowadzenia postępowania mediacyjnego Pana Michała Jaksę - mediatora Fundacji Rozwoju Mediacji - wyznaczyć 30 dniowy termin do prowadzenia mediacji W ramach złożonego 17 maja 2012 roku pozwu Alumast SA domaga się od DZ Bank Polska SA zapłaty kwoty 15.710.756,08 zł tytułem odszkodowania, a na kwotę dochodzonego roszczenia składają się: - 11.244 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast w związku z działaniami mającymi na celu ochronę majątku spółki przed bezpodstawnymi egzekucjami sądowymi z wniosku DZ Bank Polska SA -211.612,08 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast dot. działań związanych z ogłoszeniem upadłości spółki - 15.487.900 zł - tytułem odszkodowania za utracone korzyści za okres od 06.2009 do 12.2011, które Alumast by osiągnął lecz nie osiągnął w następstwie działań DZ Bank, które doprowadziły do upadłości Alumast Podstawa prawna: 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 18/2013 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast SA informuje, iż 04 lipca 2013 roku wysłał wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii do przedłożonego przez Spółkę wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednym z warunków udzielenia przez Ministerstwo Skarbu Państwa pomocy na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4,8 mln Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 17/2013 | Informacja dot. złożonego wniosku o pomoc na restrukturyzację

  Zarząd Alumast SA informuje, iż 26 czerwca 2013 roku otrzymał oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację. Zgodnie z przesłanym oświadczeniem Minister Skarbu Państwa zatwierdza przedłożony "Plan Restrukturyzacji Spółki Alumast SA" oraz zamierza udzielić Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł. Udzielenie pomocy będzie możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków: - uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedłożonego przez Spółkę wniosku, tj. projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację - otrzymaniu przez Ministra Skarbu Państwa dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie przez Komisję Europejską przedłożonego projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację - złożeniu przez Spółkę oświadczenia, aktualnego na dzień udzielenia pomocy publicznej, że nie został rozpoczęty proces przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacji Spółki, - zapewnieniu przez Spółkę wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akacji objętych przez akcjonariuszy Spółki. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków zwalnia Ministra Skarbu Państwa od zobowiązania udzielenia pomocy na restrukturyzację. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 16/2013 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2013

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 14 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu