• 35/2013 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 20 grudnia 2013 roku otrzymał z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisemną informację, że 19 grudnia 2013 roku została dokonana notyfikacja projektu pomocy na restrukturyzację dla Alumast S.A. w formie dotacji w wysokości 4,8 mln zł Notyfikacja pomocy to powiadomienie Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenie pomocy publicznej. Komisja Europejska sprawdza czy ma do czynienia z pomocą, jeżeli tak, weryfikuje czy pomoc ta jest zgodna z warunkami dopuszczalności, czyli czy jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Komisja bada także czy udzielanie notyfikowanej pomocy nie wpływa w negatywny sposób na stan konkurencji. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 34/2013 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 19 grudnia 2013 roku otrzymał z Ministerstwa Skarbu Państwa pismo, w którym Minister Skarbu Państwa podtrzymuje wydane w dniu 25 czerwca 2013 r. oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację dla Alumast S.A. w formie dotacji w wysokości 4,8 mln zł. W związku z tym, iż Minister Skarbu Państwa nie zmienił swojej dotychczasowej opinii o zamiarze udzielenia pomocy, projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację dla Alumast S.A. może zostać notyfikowany Komisji Europejskiej. Notyfikacja pomocy to powiadomienie Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenie pomocy publicznej. Komisja Europejska sprawdza czy ma do czynienia z pomocą, jeżeli tak, weryfikuje czy pomoc ta jest zgodna z warunkami dopuszczalności, czyli czy jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Komisja bada także czy udzielanie notyfikowanej pomocy nie wpływa w negatywny sposób na stan konkurencji. Organem dokonującym notyfikacji jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który kontaktuje się z Komisją za pośrednictwem Przedstawicielstwa RP przy Komisji Europejskiej. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 33/2013 | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast SA informuje, iż 13 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA podjęło uchwały o: - odwołaniu Pana Witolda Pierzyńskiego ze składu Rady Nadzorczej - powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Cieślara, Pana Michała Góreckiego i Pana Piotra Międlara na obecną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej tj. na okres do 27 czerwca 2017 roku Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco: Pan Aleksander Cieślar Pan Michał Górecki Pan Adam Guz Pan Leszek Kołoczek Pan Piotr Międlar Pani Mirosława Płużek Pan Bartosz Zalewski W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu Opublikowano: 2013-12-19 Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 19 grudnia 2013 roku otrzymał z Ministerstwa Skarbu Państwa pismo, w którym Minister Skarbu Państwa podtrzymuje wydane w dniu 25 czerwca 2013 r. oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację dla Alumast S.A. w formie dotacji w wysokości 4,8 mln zł. W związku z tym, iż Minister Skarbu Państwa nie zmienił swojej dotychczasowej opinii o zamiarze udzielenia pomocy, projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację dla Alumast S.A. może zostać notyfikowany Komisji Europejskiej. Notyfikacja pomocy to powiadomienie Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenie pomocy publicznej. Komisja Europejska sprawdza czy ma do czynienia z pomocą, jeżeli tak, weryfikuje czy pomoc ta jest zgodna z warunkami dopuszczalności, czyli czy jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Komisja bada także czy udzielanie notyfikowanej pomocy nie wpływa w negatywny sposób na stan konkurencji. Organem dokonującym notyfikacji jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który kontaktuje się z Komisją za pośrednictwem Przedstawicielstwa RP przy Komisji Europejskiej. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 32/2013 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2013

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 grudnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 31/2013 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  Zarząd Alumast SA informuje, iż 19 listopada 2013 roku otrzymał opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedłożonego przez Spółkę wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Prezes UOKiK w przesłanej opinii stwierdza, że przewidziane planem restrukturyzacji wsparcie dla Alumast SA stanowi pomoc publiczną, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE i jako projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzację podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 ust. 3 TWE, w trybie określonym w art. 20 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), "z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi". W opinii Prezesa UOKiK Alumast SA "prowadzi działalność na rynku otwartym ma konkurencję przedsiębiorstw z innych państw członkowskich. Wsparcie udzielane Spółce może zatem zakłócić konkurencję lub grozić jej zakłóceniem oraz wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ponieważ wzmacnia jej pozycję na rynku i może uniemożliwić lub utrudnić innym podmiotom funkcjonowanie lub wejście na ten rynek. Wprawdzie udział Spółki na rynkach wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest bardzo mały, jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej brak uczestnictwa beneficjenta pomocy w wymianie handlowej w UE nie jest równoznacznym z niemożliwością wystąpienia wpływu pomocy na tą wymianę i powstania skutku w postaci zakłócenia konkurencji. Również sam potencjalny, a nie faktyczny wpływ na wymianę handlową i zakłócenie konkurencji wystarczy o przesądzeniu o niezgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym. Ponadto niewielka kwota pomocy, jak również lokalny bądź regionalny zasięg wykonywanej działalności gospodarczej, nie wyklucza wpływu pomocy na wymianę handlową i zakłócenie konkurencji. W związku z tym należy stwierdzić, iż planowane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE". W przesłanej opinii Prezes UOKIK ponadto stwierdza o spełnieniu lub nie następujących warunków: 1.Kryteria kwalifikowalności (przedsiębiorstwo zagrożone, długość istnienia przedsiębiorcy, przynależność do grupy kapitałowej): Alumast SA nie jest przedsiębiorstwem nowoutworzonym w rozumieniu wytycznych. Jednocześnie mimo iż spółka jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej to jej trudna sytuacja nie jest wynikiem alokacji kosztów w ramach tej grupy oraz nie możne ona zostać w ramach tej grupy przezwyciężona. Z uwagi na poważne problemy z płynnością, wysoki współczynnik zadłużenia oraz ujemne kapitały własne istnieją podstawy do uznania, iż Spółka spełnia kryteria "przedsiębiorstwa zagrożonego" określone w pkt. 11 wytycznych. W konsekwencji można również stwierdzić, iż kwalifikuje się ona do otrzymania pomocy na restrukturyzację. 2.Plan restrukturyzacji: Spełniony jest warunek dotyczący posiadania planu restrukturyzacji. 3.Analiza rynku: Warunek dotyczący opracowania analizy rynku został spełniony. 4.Przyczyny trudnej sytuacji: Warunek dotyczący przedstawienia przyczyn trudnej sytuacji został uznany za spełniony. 5.Działania restrukturyzacyjnej - adekwatność planu restrukturyzacji: Planowane działania restrukturyzacyjne są niezbędne i wydają się być adekwatne, zaś ich przeprowadzenie powinno doprowadzić do usunięcia przyczyn trudnej sytuacji finansowej Spółki. 6.Realność i skuteczności planu restrukturyzacji: Z przedstawionych projekcji finansowych wynika, iż spółka odzyska rentowność w okresie prognozy dzięki podjęciu działań restrukturyzacyjnych. Jednak UOKiK wskazuje na niejasności w zakresie przyjętego w wariancie bazowym wzrostu przychodów spółki oraz pominięcie w projekcjach finansowych kwestii zmienności kosztów z przyczyn niezależnych od spółki. 7.Ograniczenie pomocy do minimum (wkład własny): UOKiK wskazuje wątpliwości dotyczące prawidłowości przedstawienia kosztów restrukturyzacji oraz uwzględnienia wszystkich dodatkowych środków finansowych jako źródeł finansowania restrukturyzacji, istnieją wątpliwości co do spełnienia warunku ograniczenia pomocy do minimum. 8.Środki kompensacyjne: W związku z faktem, że spółka jest małym przedsiębiorcą należy uznać, iż wprowadzenie środków kompensujących nie jest konieczne. 9.Zasada jednorazowości: Zasada jednorazowości udzielenie pomocy przez państwo nie zostanie naruszona Zgodnie z art.18 ust. 2 ustawy o postępowaniu sprawach dotyczących pomocy publicznej, wobec wątpliwości przedstawionych w opinii w zakresie spełnienia przez projekt pomocy warunków zapewniających zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, jego notyfikacja Komisji Europejskiej może nastąpić na wniosek Alumast SA złożony w ciągu 14 dni od dnia otrzymania opinii, o ile zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy Minister Skarbu Państwa nie zmieni swojej dotychczasowej opinii o możliwości udzielania pomocy publicznej. Spółka przygotuje dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, które w opinii Zarządu powinny wyjaśnić wątpliwości co do realności prognoz, wysokości kosztów restrukturyzacji oraz źródeł finansowania i wystąpi z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o notyfikację pomocy Komisji Europejskiej. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 30/2013 | Podpisanie przez spółkę zależną Alumast GmbH umowy na montaż instalacji solarnej

  Zarząd Alumast SA informuje, iż Alumast GmbH z siedzibą w Niemczech, spółka zależna Alumast SA, w dniu 14 listopada 2013 roku podpisała umowę z niemiecką firmą Actensys, której przedmiotem jest montaż instalacji solarnej o mocy ok. 3,8 MWp. Wartość prac wykonywanych przez Alumast GmbH wynosi ok. 160 tysięcy euro. Inwestycja zlokalizowana jest w okolicach Hamburga w północnych Niemczech. Termin zakończenia prac to grudzień 2013 roku. Realizacja instalacji solarnych przez spółki zależne Alumast SA tj. Alumast GmbH (z siedzibą w Niemczech) oraz SWE Sp. z o.o. (z siedzibą w Polsce) wprowadza Alumast SA w nowe, szybko rozwijające się obszary działalności związane z OZE, co wpłynie na rozwój Spółki Alumast SA oraz zwiększy udział marki Alumast na rynku krajowym i międzynarodowym. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 29/2013 | Raport kwartalny za III kwartał 2013

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 28/2013 | Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013

  Zarząd Alumast SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 29.01.2013 r. dotyczącego harmonogramu przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2013 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. Pierwotna data publikacji raportu okresowego została wyznaczona na 14 listopada 2013 r. Raport za III kwartał 2013 r. zostanie opublikowany 31 października 2013 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 27/2013 | Podpisanie listu intencyjnego

  Zarząd Alumast SA informuje, iż 2 października 2013 roku podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Platformy Innowacji Energooszczędnych. Sygnatariuszami porozumienia zostali: Alumast SA, Miasto Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. RAFAKO SA, Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. oraz Viessmann Sp. z o.o. Strony listu intencyjnego, poprzez jego podpisanie, wyraziły wolę długofalowej współpracy, stawiając sobie za główny cel utworzenie Platformy Innowacji Energooszczędnych, której misją będzie: -wspólna realizacja przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, biznesowych, konferencyjnych oraz integracja branży, jej dalszy rozwój, reprezentacja na rynkach zagranicznych, -działalność edukacyjna, polegająca na stworzeniu możliwości zastosowania badań w praktyce, poprzez bezpośrednie kontakty przedstawicieli świata nauki, w tym studentów, z konkretnymi przedsiębiorcami, -promocja ziemi raciborskiej jako obszaru rozwoju i zastosowania powyższych technologii. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 26/2013 | Raport kwartalny za II kwartał 2013

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu