• Odwołanie prokurenta Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podjął uchwałę o odwołaniu z dniem 29.03.2022 r. prokury łącznej udzielonej Pani Ewie Zimończyk-Kijek. Podstawa prawna:§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18 marca 2022 roku. Do uchwał nr 4 i 5 zostały zgłoszone sprzeciwy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zmiany w składzie Zarządu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 4 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Alumast S.A. podjęła uchwałę o:- odwołaniu Zbigniewa Szkopka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,- powołaniu Zbigniewa Szkopka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki,- powołaniu Dariusza Chlastawę do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.W załączeniu informacje dot. nowego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Pełny skład Zarządu Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:Beata Hut – Wiceprezes ZarząduZbigniew Szkopek – Członek ZarząduDariusz Chlastawa – Członek Zarządu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2022 o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza: HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;5. Przyjęcie porządku obrad;6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 07 lutego 2022 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.461.539,00 zł w wyniku emisji akcji serii P.W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.352.090,00 zł i dzieli się na:(a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(o) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,(p) 3.461.539 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. Spółka informuje, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez ALUMAST S.A. akcji wynosi 11.352.090.W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki oraz wykaz zmian Statutu.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane w następujących terminach:Raporty kwartalne:Raport za I kwartał 2022 – 16 maja 2022r.Raport za II kwartał 2022 - 16 sierpnia 2022r.Raport za III kwartał 2022 - 14 listopada 2022r. Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany 21 marca 2022 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o:- odwołanie z Rady Nadzorczej:Pana Przemysława KulasiewiczaPana Bartosza Króla- powołaniu do Rady Nadzorczej:Pana Tomasza SiwowskiegoPana Roberta Jędrzejczyka W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:Pan Leszek KołoczekPan Bartosz ZalewskiPan Przemysław HeweltPan Jakub PowroźnikPan Tomasz SiwowskiPan Robert Jędrzejczyk Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022, dokonane zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 stycznia 2022 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje informacje o dokonanych zmianach Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7, § 4 ust. 2 punkt 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. („Spółka"), informuje, że Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Tomasza Siwowskiego oraz Pana Roberta Jędrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez Akcjonariusza Pana Zbigniewa Szkopka. Kandydatury zgłoszone zostały w związku ze zwołaniem na dzień 13 stycznia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia dołączono życiorysy kandydatów oraz ich zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem. Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu