• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o:- odwołanie z Rady Nadzorczej dotychczasowych członków Rady Nadzorczej- powołaniu do Rady Nadzorczej:Pana Zbigniewa SzkopkaPana Leszka KołoczkaPana Tomasza SiwowskiegoPana Roberta JędrzejczykaPana Jakuba Powroźnika W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Beata Hut - Wiceprezes ZarząduArkadiusz Pietraszewski - Członek Zarządu
 • Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy akcjonariusze Spółki.W załączeniu treść podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Beata Hut - Wiceprezes ZarząduArkadiusz Pietraszewski - Członek Zarządu
 • Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2022, dokonane zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 czerwca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy akcjonariusze Spółki.W załączeniu treść podjętych uchwał oraz informacje o dokonanych zmianach Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7,Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Powołanie Członka Zarządu i Prokurenta Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 9 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Alumast S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Arkadiusza Pietraszewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Ponadto 9 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Joppke do pełnienia funkcji Prokurenta. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z członkiem Zarządu. W załączeniu informacje dot. nowego Członka Zarządu i Prokurenta, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zmiany w składzie Zarządu Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 8 czerwca 2022 roku otrzymał:- oświadczenie Pana Zbigniewa Szkopka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 30 czerwca 2022 roku- oświadczenie Pana Dariusza Chlastawy o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 8 czerwca 2022 roku Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Odwołanie prokurenta Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podjął uchwałę o odwołaniu z dniem 29.03.2022 r. prokury łącznej udzielonej Pani Ewie Zimończyk-Kijek. Podstawa prawna:§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.03.2022 Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18 marca 2022 roku. Do uchwał nr 4 i 5 zostały zgłoszone sprzeciwy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zmiany w składzie Zarządu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 4 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Alumast S.A. podjęła uchwałę o:- odwołaniu Zbigniewa Szkopka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,- powołaniu Zbigniewa Szkopka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki,- powołaniu Dariusza Chlastawę do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.W załączeniu informacje dot. nowego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Pełny skład Zarządu Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:Beata Hut – Wiceprezes ZarząduZbigniew Szkopek – Członek ZarząduDariusz Chlastawa – Członek Zarządu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Członek ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2022 o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza: HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;5. Przyjęcie porządku obrad;6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu