• 1/2020 | Istotna informacja dot. realizacji umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 9 stycznia 2020 roku otrzymał od Lidera Konsorcjum pismo, w którym informuje o konieczności wstrzymania prac polegających na budowie sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu nowych słupów telekomunikacyjnych, a także o konieczności wstrzymania produkcji słupów kompozytowych przez Alumast S.A. do czasu otrzymania od Zamawiającego nowej koncepcji budowy sieci telekomunikacyjnej. W raporcie nr 9/2018 z 24 maja 2018 roku Alumast S.A. informował o zawarciu przez lidera konsorcjum, w skład którego wchodzi Alumast S.A., pięciu umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej. Alumast S.A. w ramach tych projektów dostarcza kompozytowe słupy teletechniczne. Łączna planowana wartość dostarczonych słupów to: 19,2 mln zł, do dnia 09.01.2020 Alumast S.A. dostarczył słupów na łączną wartość: 10,9 mln zł. Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2019 | Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Zarząd Alumast S.A. (Spółka) informuje, iż 6 listopada 2019 roku podpisał umowę na badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020. Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020 przeprowadzi 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3363. Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2019 | Powołanie prokurenta

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 września 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o powołaniu p. Arkadiusza Króla do pełnienia funkcji prokurenta łącznego Spółki. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z członkiem Zarządu lub innym prokurentem Spółki. Życiorys zawodowy prokurenta (zgodnie z § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2019 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Emitent") informuje, iż 30 września 2019 r. otrzymał oświadczenie o rezygnacji p. Arkadiusza Króla z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyną rezygnacji jest powołanie p. Arkadiusza Króla do pełnienia funkcji prokurenta Spółki, co uniemożliwia dalsze sprawowanie mandatu członka rady nadzorczej w związku z zakazem prawnym wynikającym z art. 387 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505). Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 oraz § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2019 | Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 19 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Molewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022. W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2019 | Treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2019 | Rejestracja zmian Statutu Spółki

  Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 stycznia 2019 roku powziął informację o rejestracji w dniu 16 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS: - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł w drodze emisji do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego każda - oraz zmian statutu Spółki. Zarejestrowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji do 1.000.000 (słownie: jednego milona) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego (słownie: jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii Q do dnia 31 stycznia 2019 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki oraz wykaz zmian Statutu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

  Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:Raporty kwartalne:Raport za IV kwartał 2018 – 14 lutego 2019r.Raport za I kwartał 2019 – 15 maja 2019r.Raport za II kwartał 2019 - 14 sierpnia 2019r.Raport za III kwartał 2019 - 14 listopada 2019r. Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 zostanie przekazany 15 maja 2019 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2018 | Emisja akcji serii O

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 09 sierpnia 2018 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) („Uprawniony”) objęła 2 000 000 (dwa miliony) akcji serii O Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w wykonaniu uprawnień z 2 000 000 (dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki. Emisja akcji serii O nastąpiła na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje serii O zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) i pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu