• 6/2018 | Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2017 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2017 rok. Podstawa prawna: §5 ust.6.1-6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2018 | Podjęcie decyzji o likwidacji Alumast GmbH

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 14 maja 2018 roku podjął decyzję w sprawie likwidacji spółki zależnej Alumast GmbH. Zakończenie działalności Alumast GmbH podyktowane jest tym, iż działalność spółki nie jest efektywna, spółka kolejny rok obrotowy generuje stratę. Decyzja o likwidacji Alumast GmbH wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Alumast S.A. zmierzającą do uproszczenia jej struktury, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz skoncentrowania uwagi na spółkach działających w branży oświetleniowej, energetycznej, teletechnicznej oraz rolniczej. Rynek reklamy będzie obsługiwanych wyłącznie przez Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2018 | Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2017 rok. Raport za 2017 rok zostanie opublikowany 15 maja 2018 roku.   Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2018 | Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim "Alumast S.A.", informuje, że otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka działającego w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu COMHOP Sp. z o.o. przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm. "ustawa o ofercie publicznej" o tym, że w dniu 07.03.2018 r. uzyskał informację o przeniesieniu transferze akcji dalej: "transfer akcji" z rachunku inwestycyjnego podmiotu zależnego p. Zbigniewa Szkopka - COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415 dalej "COMHOP" sprzedawca na rachunek inwestycyjny COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633 dalej: "COLO-COLO" kupujący w wykonaniu zawartej pomiędzy sprzedawcą a kupującym umowy sprzedaży 1.000.000 słownie: jeden milion akcji ALUMAST S.A. za łączną cenę 1 000 000 słownie: jeden milion złotych umowa sprzedaży zawarta w dniu 31.08.2017. Przed transferem akcji p. Zbigniew Szkopek posiadał 415 021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek informuje ponadto, iż podmiot zależny COMHOP posiadał przed transferem akcji 1 546 320 słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 1 961 341 słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących 33,30% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Po transferze akcji p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących obecnie 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje, iż podmiot zależny od niego - COMHOP posiada 546 320 słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 9,27 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiada łącznie 961 341 słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących 16,32 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z COLO-COLO co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po transferze akcji: i COLO-COLO posiada 2 000 000 słownie: dwa miliony akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,95 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. i p. Zbigniew Szkopek wraz z COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 2 961 341 słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 50,28% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka lub COMHOP podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Zarówno p. Zbigniew Szkopek, jak i COMHOP nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2018 | Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku od: - Pana Zbigniewa Szkopka – Prezesa Zarządu Alumast S.A. - Spółki COMHOP Sp. z o.o. Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2018 | Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż 21 lutego 2018 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku od: - Pana Arkadiusza Króla - Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. - Spółki COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2018 | Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka", „Emitent”), informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) („Uprawniony”) objęła 2 000 000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki uprawniających do objęcia na warunkach określonych w Uchwale łącznie nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpiła na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii A zostały objęte nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O po cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję serii O. Objęcie akcji serii O przez Uprawnionego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu.   Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 8) załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2018 | Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka", "Emitent"_, informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633_ _"Uprawniony"_ objęła 2 000 000 _dwa miliony_ warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki uprawniających do objęcia na warunkach określonych w Uchwale łącznie nie więcej niż 2 000 000 _dwóch milionów_ nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł _dwa miliony złotych_. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpiła na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii A zostały objęte nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia posiadacza do objęcia 1 _słownie: jednej_ akcji serii O po cenie emisyjnej 1,00 zł _słownie: jeden złoty_ za każdą akcję serii O. Objęcie akcji serii O przez Uprawnionego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2018 | Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2018 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

  Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: Raport za IV kwartał 2017 – 14 lutego 2018r. Raport za I kwartał 2018 – 15 maja 2018r. Raport za II kwartał 2018 - 14 sierpnia 2018r. Raport za III kwartał 2018 - 14 listopada 2018r. Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 zostanie przekazany 30 kwietnia 2018 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.   Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu