• 13/2018 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2018

  Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku: COLO-COLO PODWYKONAWSTWO LOGISTYCZNE Sp. z o.o. liczba głosów: 2.000.000 % udział w liczbie głosów na WZ: 47,0% % udział w ogólnej liczbie głosów: 34,0% Krzysztof Stanik liczba głosów: 1.244.000 % udział w liczbie głosów na WZ: 29,2% % udział w ogólnej liczbie głosów: 21,1% COMHOP Sp. z o.o. liczba głosów: 546 320 % udział w liczbie głosów na WZ: 12,8% % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,3% Zbigniew Szkopek liczba głosów: 418.689 % udział w liczbie głosów na WZ: 9,8% % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,1% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2018 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, ul. Dworcowa 3, Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: 30§ 4 ust. 2 punkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2018 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, ul. Dworcowa 3, Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2018 | Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż 29 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku od: - Pana Arkadiusza Króla – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. - Spółki Col-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2018 | Zawiadomienie o zawarciu istotnej umowy

  W nawiązaniu do raportu nr 6/2018 z 18 maja 2018 roku Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie o zawarciu przez lidera konsorcjum, w skład którego wchodzi Alumast S.A., pięciu umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej. Alumast S.A., w ramach tych projektów, będzie dostarczał kompozytowe słupy teletechniczne. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w latach 2018-2020. Łączna wartość dostarczonych słupów to:19,2 mln zł, przy czym w 2018 roku: 4,6 mln zł, w 2019 roku: 9,8 mln zł, w 2020 roku: 4,8 mln zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2018 | Zawarcie istotnego aneksu do umowy sprzedaży pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką

  Zarząd ALUMAST S.A. "Spółka", "Emitent", informuje, że w dniu 21.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy sprzedaży akcji "Umowa Sprzedaży" raport bieżący nr 15/2017 z dnia 1.09.2017 r. pomiędzy dotychczasowymi stronami: COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim "COMHOP" i COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "COLO-COLO", a AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813 "AET", na mocy którego z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania szczegółowych postanowień Umowy przez i w stosunku do AET AET przystępuje do Umowy w charakterze strony. Na mocy aneksu do Umowy Sprzedaży COLO-COLO sprzedaje na rzecz AET, a AET kupuje od COLO-COLO 500 000 zdematerializowanych akcji Spółki za łączną cenę 500 000 PLN słownie: pięćset tysięcy złotych płatną w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku powiększoną o 50% dodatniej różnicy pomiędzy: i średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2018 roku ważoną wolumenem obrotu a wartością 500 000 PLN słownie: pięćset tysięcy złotych, płatne do dnia 31 stycznia 2019 roku; i średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2019 roku ważoną wolumenem obrotu a średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2018 roku ważoną wolumenem obrotu, płatne do dnia 31 stycznia 2020 roku; i średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2020 ważoną wolumenem obrotu roku a średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2019 roku ważoną wolumenem obrotu, płatne do dnia 31 stycznia 2021 roku. W przypadku, gdy w jednym z powyższych okresów różnica pomiędzy ww. wartościami okaże się ujemna COLO-COLO zobowiązany jest zwrócić 50% tej różnicy AET odpowiednio w dniach zapłaty danej części uzupełnienia ceny tj. do dnia 31 stycznia 2019 roku, do dnia 31 stycznia 2020 roku i do dnia 31 stycznia 2021 roku.Przeniesienie na AET ww. akcji Spółki nastąpi w terminie 5 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży akcji. Ponadto, Na mocy Aneksu do Umowy Sprzedaży COLO-COLO sprzedaje na rzecz AET, a AET kupuje od COLO-COLO 500 000 niezdematerializowanych akcji Spółki, które zostaną objęte przez COLO-COLO na mocy uprawnień z tytułu posiadanych warrantów subskrypcyjnych za łączną cenę 500 000 PLN słownie: pięćset tysięcy złotych płatną w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku. Przeniesienie na AET ww. akcji nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży akcji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2018 | Zawarcie istotnego aneksu do umowy akcjonariuszy

  Zarząd ALUMAST S.A. "Spółka", "Emitent", informuje, że w dniu 21.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy akcjonariuszy "Umowa Akcjonariuszy" raport bieżący nr 14/2017 z dnia 1.09.2017 r. pomiędzy dotychczasowymi stronami: p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim "COMHOP" i COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "COLO-COLO", a AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813 "AET", na mocy którego AET przystępuje do Umowy Akcjonariuszy w charakterze strony, a postanowienia Umowy Akcjonariuszy podlegają odpowiedniemu stosowaniu przez i w stosunku do AET. Aneks do Umowy Akcjonariuszy został zawarty w związku z planowanymi: i transakcją sprzedaży w ramach, której COLO-COLO sprzeda na rzecz AET 1.000.000 słownie: jeden milion akcji Spółki oraz i inwestycją kapitałową AET w Spółce, która będzie polegać na objęciu przez AET 1 000 000 słownie: jeden milion nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki o wartości 1 000 000 słownie: jeden milion złotych wniesiony lub dokonany przez AET do dnia 30 września 2018 roku i objęciu przez AET 1 000 000 słownie: jeden milion nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki o wartości 1 000 000 słownie: jeden milion złotych wniesiony lub dokonany przez AET do dnia 31 grudnia 2018 roku. Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby jeden członek Zarządu Spółki był powoływany i odwoływany według wskazania COMHOP, dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET. Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COMHOP, trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET. Ponadto Strony uzgodniły, że akceptują postanowienia statutu Spółki i nie będą dążyć do jego zmiany lub popierać zmian Statutu proponowanych przez osoby trzecie inaczej jak tylko po jednomyślnym pisemnym uzgodnieniu przez wszystkie Strony treści i zakresu proponowanych zmian, z zastrzeżeniem jednak, że statut powinien zostać poddany niezwłocznej zmianie najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie uchylenia postanowień dotyczących: i kapitału docelowego § 5a Statutu Spółki; i uprawnień osobistych akcjonariuszy do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz zmiany postanowień dotyczących liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, aby składała się ona z od pięciu do ośmiu członków § 13 ust. 1 Statutu Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2018 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 18 maja 2018 roku powziął informację, iż konsorcjum, którego członkiem jest Alumast S.A. wygrało pięć przetargów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej. Alumast S.A., w ramach tych projektów, będzie dostarczał kompozytowe słupy teletechniczne. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w latach 2018-2020. Łączna wartość dostarczonych słupów to:19,2 mln zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2018 | Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2018 | Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2017 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2017 rok. Podstawa prawna: §5 ust.7.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu