• 14/2013 | Raport kwartalny za I kwartał 2013

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2013 | Raport kwartalny za I kwartał 2013

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2013 | Zmiany w składzie Zarządu

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 maja 2013 Rada Nadzorcza powołała do Zarządu nowego Członka Zarządu Pana Radosława Łosia. Pan Radosław Łoś jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Mechaniczno-Technologicznym jak również studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na wydziale Informatyki. Posiada także wykształcenie pedagogiczne. Wcześniej w spółce pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji. Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Technicznych. Posiada duże doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej, bezpośrednio związanej z procesem produkcyjnym. Kierował projektami mającymi na celu optymalizację procesu produkcyjnego, poprawę jego efektywności i jakości oraz redukcji kosztów. Posiada także doświadczenie w wdrażaniu systemu jakości oraz opracowywaniu dokumentacji technicznej. W związku z upływem kadencji członków Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 maja 2013 roku została podjęta również uchwała w sprawie powołania obecnych członków zarządu (tj. Pana Zbigniewa Szkopka, Panią Beatę Hut oraz Pana Radosława Łosia) do Zarządu nowej wspólnej 3-letniej kadencji, której początek nastąpi z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r. (tj. od 15.06.2013). Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z upływem dotychczasowej bieżącej wspólnej 3-letniej kadencji Zarządu tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r. Skład Zarządu Alumast SA: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu Radosław Łoś - Członek Zarządu Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2013 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2013 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2013 | Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1. i § 6 punkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2013 | Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1. i § 6 punkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2013 | Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

  Zarząd Alumast SA informuje, iż ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2012 rok. Raport roczny Spółki za 2012 rok zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2013 | Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że 23 kwietnia 2013 r. godz. 11:30 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się publikacja wyroku w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: V ACa 20/13, wcześniej sygn. Sądu Okręgowego w Gliwicach X GC 279/09). Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Alumast S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach (X GC 279/09), którym oddalono powództwo Alumast S.A. o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro nie istnieją lub są nieważne. Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalającego apelację było uznanie, że nie zachodzi wstępna przesłanka powództwa o ustalenie (na podst. art. 189 kpc) tj. istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że taki interes prawny istniał po stronie Alumast S.A. w chwili wytoczenia powództwa (XII 2009 r.), jednak na skutek powództwa później wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (VI 2011 r.) o zapłatę z tytułu rozliczenia transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro, taki interes prawny "odpadł" w ramach nin. sprawy o ustalenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi to przeszkodę do merytorycznego rozpoznania zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji w ramach powództwa o ustalenie, a zarazem wystarczającą przesłankę do oddalenia takiego powództwa. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach merytoryczne rozpoznanie zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji może obecnie mieć miejsce w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11). Wyrok oznacza, że kwestia czy transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro istnieją i są ważne nie została w ogóle rozstrzygnięta i będzie przedmiotem merytorycznego rozpoznania w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11. Alumast SA złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, a po jego doręczeniu rozważy wniesienie skargi kasacyjnej. Podstawa prawna: 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2013 | Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 r. podjął informację o podpisaniu przez drugą stronę, PlatiniumInvestments sp. z o.o. (Platinium), umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. W ramach umowy spółka Platinium będzie świadczyła na rzecz Emitenta usługi Autoryzowanego Doradcy związane z ewentualnym wprowadzeniem akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. do dnia wprowadzenia praw do akcji nowej emisji lub akcji nowej emisji do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect). Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2013 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.04.2013

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu