Dobór fundamentu do słupów oświetleniowych.

Jakie fundamenty wybrać pod słup oświetleniowy? Co wpływa na dobór odpowiedniego fundamentu? Zapraszamy do przeczytania artykułu by poznać odpowiedzi na te i inne pytania!

 

    Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych, wzmacniane włóknem szklanym można wkopywać bezpośrednio w grunt, co jest najlepszym rozwiązaniem, które ogranicza się jedynie do wywiercenia otworu w gruncie. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z gruntami spójnymi, zwięzłymi. Bardzo często słupy oświetleniowe są stawiane na terenach podmokłych lub na gruntach sypkich. Zadaniem projektanta jest zbadanie gruntu na miejscu inwestycji. Jeżeli warunki wskazują na konieczność zabudowania fundamentów, to rodzaj fundamentu jest uzależniony od wysokości słupa oświetleniowego i rozstawu otworów w podstawie słupa i szpilek  montażowych w fundamencie. Dla słupów kompozytowych naszej produkcji są wykorzystywane dwa rodzaje fundamentów: dla słupów o wysokości od 3 m do 6 m włącznie są przeznaczone fundamenty F 100/30 o rozstawie szpilek 200 x 200 mm, natomiast dla słupów o wysokości od 7 m do 12 m włącznie są wykorzystywane fundamenty F 120/43 o rozstawie szpilek 300 x 300 mm. 

Fundament F 100/30 jest długości 1000 mm o przekroju kwadratowym 300 x 300 mm. 

Fundament F 120/43 jest długości 1200 mm o przekroju kwadratowym 430 x 430 mm.

Zaletą stosowania fundamentów pod słupy oświetleniowe jest łatwość wypionowania słupów na miejscu inwestycji już po montażu.

Fundamenty przeznaczone są do posadowienia słupów oświetleniowych, których moment utwierdzania nie przekroczy Mg, a wytrzymałość gruntu G=390 kN/m x m, (wg PN-EN 40). Fundamenty w postaci monolitu (pojedynczego elementu) wykonanego z betonu zbrojonego klasy C 30/37 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli o przekroju max. 4×95 mm. Beton w formie zagęszczany jest mechanicznie i stanowi jednolity blok, w którym osadzone są nakrętki do mocowania stopy słupa.

CHARAKTERYSTYKA FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH:

  1. LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI IZOLACYJNE
  2. LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWWODNE
    (brak spoin), jak w przypadku tradycyjnego fundamentu murowanego.
  3. WYKONANE Z WIĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ 
  4. LEPSZA IZOLACJA CIEPLNA
  5. SZCZELNA IZOLACJA ANTYRADONOWA
  6. DOSKONAŁA NOŚNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Montaż:
Przy pomocy koparki wykonać wykop w gruncie rodzimym o głębokości 150 cm i szerokości 100x100cm. W przypadku wykopu wykonanego metodą ręczną szerokość wykopu może być mniejsza na tyle by umożliwić zagęszczenie zasypki fundamentu za pomocą skoczka spalinowego w warstwach co 30cm. Na poligonie doświadczalnym gdzie przeprowadza się testy zderzeniowe należy wybrać ze studzienki normatywnej istniejącą zasypkę do głębokości 150cm a następnie zagęścić zasypkę znajdującą się na dnie studzienki.
Przed posadowieniem prefabrykowanego fundamentu betonowego typu należy sprawdzić stopień zagęszczenia dna wykopu. Wymaga się by współczynnik zagęszczenia gruntu Id osiągnął minimalną wartość 0,8 jak dla tzw. gruntów bardzo zagęszczonych. Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu należy go zasypywać warstwami zasypki o uziarnieniu 0-31,5 (naturalne kruszywo łamane). Każdą warstwę zasypki o grubości 30 cm należy zagęszczać przy pomocy skoczka spalinowego.