• Zawarcie umowy objęcia akcji serii R ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Zawarcie umowy objęcia akcji serii RData: 2022-07-18Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 202022Data sporządzenia: 2022-07-18Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawarcie umowy objęcia akcji serii R Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: W nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 13 czerwca 2022 roku, Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_ informuje, że w dniu 18 lipca 2022 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień, została zawarła umowa objęcia akcji serii R _"Akcje Serii R"_ ze spółką Heart _Luxembourg_ s. r.l. z siedzibą w Luksemburgu _"Inwestor"_. Objęcie Akcji Serii R nastąpiło stosownie do art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych. Inwestor objął wszystkie Akcje Serii R, tj. 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji wkładem pieniężnym w wysokości 4.500.000,00 zł _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych_. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-07-18 Beata Hut Wiceprezes Zarządu2022-07-18 Arkadiusz Pietraszewski Członek Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawarcie umowy objęcia akcji serii RSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-07-18Rok biezacy2022Numer20adres wwwwww.alumast.eu