• Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

    Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane w następujących terminach:Raporty kwartalne:Raport za I kwartał 2022 – 16 maja 2022r.Raport za II kwartał 2022 - 16 sierpnia 2022r.Raport za III kwartał 2022 - 14 listopada 2022r. Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany 21 marca 2022 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • Zawarcie umowy objęcia akcji serii P ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

    RB_ASO: Zawarcie umowy objęcia akcji serii PData: 2022-01-27Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr72022Data sporządzenia:2022-01-27Skrócona nazwa emitentaALUMAST S.A. TematZawarcie umowy objęcia akcji serii Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: W nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 13 stycznia 2022 roku, Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_ informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień, została zawarła umowę objęcia akcji serii P _"Akcje Serii P"_ ze spółką Heart _Luxembourg_ s. r.l. z siedzibą w Luksemburgu _"Inwestor"_.Objęcie Akcji Serii P nastąpiło stosownie do art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych.Inwestor objął wszystkie Akcje Serii P, tj. 3.461.539 _słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć_ o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i cenie emisyjnej 1,30 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji wkładem pieniężnym w wysokości 4.500.000,70 _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 70/100_ złotych. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2022-01-27 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2022-01-27 Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawarcie umowy objęcia akcji serii PSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2022-01-27Rok biezacy2022Numer7adres wwwwww.alumast.eu