• 11/2020 |Istotna informacja dot. Umowy Akcjonariuszy ALUMAST S.A.

    Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_, informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku Pan Zbigniew Szkopek poinformował Spółkę, iż Umowa Akcjonariuszy zawarta 01 września 2017 roku _zmieniona aneksami z dnia 21.05.2018 i 28.08.2019_, o której spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, straciła moc obowiązywania.Zgodnie z postanowieniami, Umowa Akcjonariuszy traci moc z chwilą uzyskania przez jedną ze Stron większości akcji w Spółce, lecz nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.W wyniku zawartej 19 listopada 2020 roku umowy sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem _"Sprzedawca"_ oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem _"Kupujący"_, Pan Zbigniew Szkopek nabył pakiet 3.000.000 akcji. Wraz z podmiotem zależnym – Comhop Sp. z o.o., posiada łącznie 3 964 965 akcji, co stanowi 50,25% kapitału zakładowego Spółki Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 10/2020 |Zawarcie umowy sprzedaży istotnego pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką ALUMAST S.A.

    Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_, informuje, że w dniu 19.11.2020 r. została zawarta umowa sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem _"Sprzedawca"_ oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem _"Kupujący"_. Na mocy umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ akcji Spółki za łączną cenę 3.964.000,00 zł _słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych_ dalej: _"Cena Sprzedaży"_ płatną w czterech ratach, ostania rata płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.Przeniesienie akcji Sprzedawcy na Kupującego na podstawie umowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.Do dnia zapłaty całości Ceny Sprzedaży, Kupujący oraz Comhop Sp. z o.o. zobowiązują się wobec Sprzedawcy do zapewnienia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez jedną osobę wskazaną im przez Sprzedawcę. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu