• 1/2020 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

    Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2020 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: Raport za IV kwartał 2019 – 14 lutego 2020r. Raport za I kwartał 2020 – 15 maja 2020r. Raport za II kwartał 2020 - 14 sierpnia 2020r. Raport za III kwartał 2020 - 13 listopada 2020r. Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 zostanie przekazany 30 kwietnia 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu