• 12/2019 | Powołanie prokurenta

    Zarząd ALUMAST S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 września 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o powołaniu p. Arkadiusza Króla do pełnienia funkcji prokurenta łącznego Spółki. Prokurent jest umocowany do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z członkiem Zarządu lub innym prokurentem Spółki. Życiorys zawodowy prokurenta (zgodnie z § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 11/2019 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

    Zarząd ALUMAST S.A. ("Emitent") informuje, iż 30 września 2019 r. otrzymał oświadczenie o rezygnacji p. Arkadiusza Króla z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyną rezygnacji jest powołanie p. Arkadiusza Króla do pełnienia funkcji prokurenta Spółki, co uniemożliwia dalsze sprawowanie mandatu członka rady nadzorczej w związku z zakazem prawnym wynikającym z art. 387 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505). Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 oraz § 10 ust. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu