• 8/2019 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: "Alumast S.A."_, informuje, że w dniu 30.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej"_ o tym, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Arkadiusz Król _dalej: "Akcjonariusz"_ dokonał nabycia własności 3.000.000 akcji Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych od COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _dalej: "Zbywca"_ na podstawie Porozumienia dot. uregulowania zobowiązań z dnia 28 sierpnia 2019 r. _dalej: "przeniesienie własności akcji"_Przed przeniesieniem własności akcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Alumast S.A. Po przeniesieniu własności akcji Akcjonariusz posiada 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415_ _dalej "COMHOP"_ oraz AET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _NIP 6793168104, REGON 369950632, KRS 0000726813_ _dalej "AET"_ co do nabywania akcji Alumast S.A., zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Alumast S.A. oraz wskazuje, że po sprzedaży akcji: _i_ p. Zbigniew Szkopek posiada 415.021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _ii_ COMHOP posiada 546.320 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _iii_ AET posiada 1.000.000 _słownie: jeden milion_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 12,67 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _iv_ Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopiem COMHOP oraz AET posiadają łącznie 4.961.341 _słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,87 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2019 | Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od:- Spółki COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.- Pana Arkadiusza Króla – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A.Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2019 | Istotne zmiany w Umowie Akcjonariuszy Alumast S.A.

  Zarząd ALUMAST S.A. _"Spółka"_, informuje, że 30.08.2019 r. powziął informację, ze 28.08.2019 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _"COLO-COLO"_ dokonało przeniesienia na Pana Arkadiusza Króla całości swoich praw i obowiązków wynikających z umowy akcjonariuszy _"Umowa Akcjonariuszy"_ _raport bieżący nr 14/2017 z dnia 1.09.2017 r._ zawartej pomiędzy COLO-COLO oraz Panem Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415_ _"COMHOP"_ i AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _NIP 6793168104, REGON: 369950632, KRS 0000726813_ _"AET"_, a Pan Arkadiusz Król złożył oświadczenie o przyłączeniu do Umowy Akcjonariuszy. W związku z powyższym Pan Arkadiusz Król przystępuje do Umowy Akcjonariuszy w charakterze strony, a postanowienia Umowy Akcjonariuszy podlegają odpowiedniemu stosowaniu przez i w stosunku do niego. Przeniesienie całości praw i obowiązków COLO-COLO wynikających z Umowy Akcjonariuszy na Pana Arkadiusza Króla nastąpiło w związku przeniesieniem własności 3.000.000 akcji Spółki, w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych, w ramach porozumienia o uregulowaniu zobowiązań z dnia 28.08.2019 r.  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2019 | Zawarcie istotnej umowy dot. przeniesienia własności pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, że 30.08.2019 r. powziął informację, że 28.08.2019 r. zostało zawarte Porozumienie o uregulowaniu zobowiązań pomiędzy: COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _"COLO-COLO"_, a Panem Arkadiuszem Królem, na mocy którego COLO-COLO przenosi na Pana Arkadiusza Króla własność 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł, za cenę w wysokości 2.280.000 zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu