• 23/2018 | Nieobjęcie emisji akcji serii P przez uprawnionego inwestora

    Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka") informuje w związku z uchwałą nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki ("uchwała o emisji akcji serii"), iż inwestor uprawniony na mocy uchwały o emisji akcji serii P, tj. AET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813) nie objęła akcji zwykłych na okaziciela serii P (w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z właściwymi postanowieniami uchwały o emisji akcji serii P). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu