• 10/2018 | Treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2018, dokonane zmiany Statutu Spółki

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25 czerwca 2018 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu oraz informacje o dokonanych zmianach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, 7 i 7a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • ZWZ 25-06-2018 | Zwyczajne walne zgromadzenie

    Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyna Stencel, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 30.05.2018 oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
  • 13/2018 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2018

    Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku: COLO-COLO PODWYKONAWSTWO LOGISTYCZNE Sp. z o.o. liczba głosów: 2.000.000 % udział w liczbie głosów na WZ: 47,0% % udział w ogólnej liczbie głosów: 34,0% Krzysztof Stanik liczba głosów: 1.244.000 % udział w liczbie głosów na WZ: 29,2% % udział w ogólnej liczbie głosów: 21,1% COMHOP Sp. z o.o. liczba głosów: 546 320 % udział w liczbie głosów na WZ: 12,8% % udział w ogólnej liczbie głosów: 9,3% Zbigniew Szkopek liczba głosów: 418.689 % udział w liczbie głosów na WZ: 9,8% % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,1% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu