• 8/2018 | Zawarcie istotnego aneksu do umowy sprzedaży pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką

    Zarząd ALUMAST S.A. "Spółka", "Emitent", informuje, że w dniu 21.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy sprzedaży akcji "Umowa Sprzedaży" raport bieżący nr 15/2017 z dnia 1.09.2017 r. pomiędzy dotychczasowymi stronami: COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim "COMHOP" i COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "COLO-COLO", a AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813 "AET", na mocy którego z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania szczegółowych postanowień Umowy przez i w stosunku do AET AET przystępuje do Umowy w charakterze strony. Na mocy aneksu do Umowy Sprzedaży COLO-COLO sprzedaje na rzecz AET, a AET kupuje od COLO-COLO 500 000 zdematerializowanych akcji Spółki za łączną cenę 500 000 PLN słownie: pięćset tysięcy złotych płatną w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku powiększoną o 50% dodatniej różnicy pomiędzy: i średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2018 roku ważoną wolumenem obrotu a wartością 500 000 PLN słownie: pięćset tysięcy złotych, płatne do dnia 31 stycznia 2019 roku; i średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2019 roku ważoną wolumenem obrotu a średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2018 roku ważoną wolumenem obrotu, płatne do dnia 31 stycznia 2020 roku; i średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2020 ważoną wolumenem obrotu roku a średnią ceną pięciuset tysięcy Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2019 roku ważoną wolumenem obrotu, płatne do dnia 31 stycznia 2021 roku. W przypadku, gdy w jednym z powyższych okresów różnica pomiędzy ww. wartościami okaże się ujemna COLO-COLO zobowiązany jest zwrócić 50% tej różnicy AET odpowiednio w dniach zapłaty danej części uzupełnienia ceny tj. do dnia 31 stycznia 2019 roku, do dnia 31 stycznia 2020 roku i do dnia 31 stycznia 2021 roku.Przeniesienie na AET ww. akcji Spółki nastąpi w terminie 5 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży akcji. Ponadto, Na mocy Aneksu do Umowy Sprzedaży COLO-COLO sprzedaje na rzecz AET, a AET kupuje od COLO-COLO 500 000 niezdematerializowanych akcji Spółki, które zostaną objęte przez COLO-COLO na mocy uprawnień z tytułu posiadanych warrantów subskrypcyjnych za łączną cenę 500 000 PLN słownie: pięćset tysięcy złotych płatną w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku. Przeniesienie na AET ww. akcji nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży akcji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 7/2018 | Zawarcie istotnego aneksu do umowy akcjonariuszy

    Zarząd ALUMAST S.A. "Spółka", "Emitent", informuje, że w dniu 21.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy akcjonariuszy "Umowa Akcjonariuszy" raport bieżący nr 14/2017 z dnia 1.09.2017 r. pomiędzy dotychczasowymi stronami: p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim "COMHOP" i COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "COLO-COLO", a AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813 "AET", na mocy którego AET przystępuje do Umowy Akcjonariuszy w charakterze strony, a postanowienia Umowy Akcjonariuszy podlegają odpowiedniemu stosowaniu przez i w stosunku do AET. Aneks do Umowy Akcjonariuszy został zawarty w związku z planowanymi: i transakcją sprzedaży w ramach, której COLO-COLO sprzeda na rzecz AET 1.000.000 słownie: jeden milion akcji Spółki oraz i inwestycją kapitałową AET w Spółce, która będzie polegać na objęciu przez AET 1 000 000 słownie: jeden milion nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki o wartości 1 000 000 słownie: jeden milion złotych wniesiony lub dokonany przez AET do dnia 30 września 2018 roku i objęciu przez AET 1 000 000 słownie: jeden milion nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki o wartości 1 000 000 słownie: jeden milion złotych wniesiony lub dokonany przez AET do dnia 31 grudnia 2018 roku. Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby jeden członek Zarządu Spółki był powoływany i odwoływany według wskazania COMHOP, dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET. Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COMHOP, trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET. Ponadto Strony uzgodniły, że akceptują postanowienia statutu Spółki i nie będą dążyć do jego zmiany lub popierać zmian Statutu proponowanych przez osoby trzecie inaczej jak tylko po jednomyślnym pisemnym uzgodnieniu przez wszystkie Strony treści i zakresu proponowanych zmian, z zastrzeżeniem jednak, że statut powinien zostać poddany niezwłocznej zmianie najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie uchylenia postanowień dotyczących: i kapitału docelowego § 5a Statutu Spółki; i uprawnień osobistych akcjonariuszy do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz zmiany postanowień dotyczących liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, aby składała się ona z od pięciu do ośmiu członków § 13 ust. 1 Statutu Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu