• 4/2018 | Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A

    Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka", „Emitent”), informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633) („Uprawniony”) objęła 2 000 000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki uprawniających do objęcia na warunkach określonych w Uchwale łącznie nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpiła na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii A zostały objęte nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O po cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję serii O. Objęcie akcji serii O przez Uprawnionego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu.   Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 8) załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 1/2018 | Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A

    Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka", "Emitent"_, informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633_ _"Uprawniony"_ objęła 2 000 000 _dwa miliony_ warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki uprawniających do objęcia na warunkach określonych w Uchwale łącznie nie więcej niż 2 000 000 _dwóch milionów_ nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 000 000 zł _dwa miliony złotych_. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpiła na podstawie uchwały nr 24/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii A zostały objęte nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne i nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia posiadacza do objęcia 1 _słownie: jednej_ akcji serii O po cenie emisyjnej 1,00 zł _słownie: jeden złoty_ za każdą akcję serii O. Objęcie akcji serii O przez Uprawnionego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A może nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku. Warranty subskrypcyjne serii A, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu