• 2/2018 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

    Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: Raport za IV kwartał 2017 – 14 lutego 2018r. Raport za I kwartał 2018 – 15 maja 2018r. Raport za II kwartał 2018 - 14 sierpnia 2018r. Raport za III kwartał 2018 - 14 listopada 2018r. Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 zostanie przekazany 30 kwietnia 2018 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.   Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 1/2018 | Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

    Zarząd Alumast S.A. (Spółka) informuje, iż 22 stycznia 2018 roku podpisał z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania umowę na badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za lata 2017 i 2018. Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego spółki za lata 2017-2018 przeprowadzi 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ul. Kochanowskiego 24/1, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu