• 25/2017 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

    Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: ";Spółka"_, informuje, że w dniu 27.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika _dalej: "Akcjonariusz"_, przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych_tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej"_ o tym, iż w związku z uzyskaniem w dniu 24.11.2017 r. informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach akcji serii N Spółki uległ zmianie udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz przed rejestracją podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii N posiadał łącznie 1.200.000 akcji Spółki, co stanowiło 24,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 24,54% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii N liczba akcji Spółki oraz wynikających z nich głosów nie uległy zmianie. Zmianie uległ udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki i wynosi obecnie 20,37%. Posiadane przez Akcjonariusza akcje dają prawo do 20,37% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu