• 10/2017 | Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Alumast Spółka Akcyjna

    Zarząd Alumast SA informuje, iż 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. - w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 - podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej (na okres: 27.06.2017 -26.06.2022): Pana Michała Góreckiego Pana Bartosza Zalewskiego 27 czerwca 2017 roku w trybie § 13 ust. 3 pkt a Statutu Alumast S.A. wpłynęły do Spółki oświadczenia akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Szkopka o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji: Pana Jarosława Puzonia Pana Leszka Kołoczka 27 czerwca 2017 roku w trybie § 13 ust. 3 pkt b Statutu Alumast S.A. wpłynęło do Spółki oświadczenie akcjonariusza Spółki COMHOP Sp. z o.o. (dawnej: Hotel Polonia Sp. z o.o.) o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji: Pana Tomasza Walawendra W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 9/2017 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017 Alumast Spółka Akcyjna

    Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 10/2017 | Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017

    Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku: COMHOP Sp. z o.o. - liczba głosów: 1.546.320 - % udział w liczbie głosów na WZ: 51,29% - % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,62% Zbigniew Szkopek - liczba głosów: 418.686 - % udział w liczbie głosów na WZ: 13,89% - % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,56% Krzysztof Stanik - liczba głosów: 1.000.000 - % udział w liczbie głosów na WZ: 33,17% - % udział w ogólnej liczbie głosów: 20,45% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu