• 17/2016 | Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Alumast Spółka Akcyjna

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł z 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-538) przy ulicy Kościelnej 18/4, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 14/2016 |Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł umowę z Energy Composites Sp. z o.o. _spółką zależną_, na mocy której Alumast S.A. przeniósł na rzecz Energy Composites Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu, objętego księgą wieczystą GL1W/00058154/6, działka nr2421/31, położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a o powierzchni 0,2246 ha za cenę 395.000 zł netto.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu jest związana z rozpoczętym przez Energy Composites Sp. z o.o. procesem inwestycyjnym, który ma szansę otrzymać wsparcie ze środków unijnych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu