• 13/2016 |Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 grudnia 2016 roku otrzymał Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli _dalej: NIK_.Kontrola prowadzona przez NIK w Alumast S.A. dotyczyła otrzymanego w 2014 roku wsparcia z Ministerstwa Skarbu Państwa w formie dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,77 mln zł. w tym w szczególności: przygotowania wniosku o wsparcie, wykorzystania udzielonego wsparcia,wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych oraz uzyskanych efektów wsparcia. Kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2016 z uwzględnieniem zdarzeń poza tym okresem, które miały wpływ na działalność objętą kontrolą.NIK ocenił pozytywnie działania Alumast S.A. w zakresie wykorzystania środków publicznych na restrukturyzację, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu