• 14/2016 | Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2016 | Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2016 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu. W wyniku podjętej przez Zarząd uchwały kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 99.977,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 4.990.528,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 99.977 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii N wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję na okaziciela serii N. Akcje serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 5a ust. 4 i 5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2016 roku, wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji na okaziciela serii N oraz pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 99.977 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 99 977,00 zł w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dokonywane jest w ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. W związku z powyższym, pozbawienie przez Zarząd, na mocy art. 5a ust. 5 Statutu Spółki (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej), dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji na okaziciela serii N emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.990.528,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m. 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda n. 99.977 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Poprzednie brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 890 551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m. 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda" Podstawa prawna: § 3 ust. 1 punkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2016 | Podjęcie decyzji o likwidacji Alumast RU

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podjął decyzję w sprawie likwidacji spółki zależnej Alumast RU. Zakończenie działalności Alumast RU jest konieczna z uwagi na utratę rynku na rzecz konkurencji rosyjskiej. Decyzja o likwidacji spółki jest podyktowana również faktem fatalnego klimatu doprowadzenia działalności przez polskie firmy na terenie Rosji oraz brakiem ubezpieczeń eksportowych dla dotychczasowych klientów.Alumast S.A. utworzył w latach poprzednich odpisy aktualizujące na należności od Alumast RU oraz na udziały w tej spółce, w związku z tym decyzja o likwidacji nie będzie miała wpływu na wynik finansowy Alumast S.A. w 2016 roku.Decyzja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana 12 sierpnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu