• 5/2016 | Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.

    Zarząd Alumast Spółka Akcyjna w siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż 05 lipca 2016 roku Alumast S.A., jako Lider Konsorcjum, zawarła umowę z PGE Dystrybucja S.A., której przedmiotem jest dostawa i wymiana słupów oświetlenia drogowego na obszarze działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto _Numer postępowania: OI/MM/038/2016_. W ramach umowy dostarczone i zamontowane będą słupy kompozytowe. Wartość umowy to: 333.939,10 zł netto.Termin wykonywania przedmiotu umowy: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast. S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu