• 2/2016 | Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 25 stycznia 2016 roku powzięła informację, iż projekt: „Opracowanie technologii produkcji ultralekkich słupów kompozytowych o profilowanej reakcji na zderzenie w warunkach pasa drogowego, do zastosowań w branży energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej” został zarekomendowany do dofinansowania. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - konkurs 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Instytucją Pośredniczącą w ramach tego programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z informacji przekazanej przez NCBiR wynika, iż spośród 114 wniosków, które wpłynęły w ramach szóstego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 110 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 15 projektów, w tym projekt Energy Composites Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie nowych struktur kompozytowych, nowych konstrukcji oraz procesu technologicznego, pozwalającego wdrożyć do produkcji niedostępne obecnie na rynku międzynarodowym słupy nośne (oświetleniowe, energetyczne, teletechniczne), spełniające warunki bezpieczeństwa biernego w pasie drogowym dla prędkości 50-120 km/h. Wartość projektu to: 5 mln zł, a kwota dofinansowania wyniesie: 3,8 mln zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 1/2016 | Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

    Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: 1.Raporty okresowe kwartalne: - raport za IV kwartał 2015 r. – 12 lutego 2016; - raport za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016; - raport za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016; - raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016. 2.Raport okresowy roczny za 2015 r. – 29 kwietnia 2016. Ewentualne zmiany dat przekazania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. pkt.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu