• 30/2015 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii L

    Zarząd ALUMAST SA (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 roku powziął informację, iż na mocy Uchwały nr 1288/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 18 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 18 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLALMST00010”. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu