• 27/2015 | Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii M

    Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii M, w dniu 20 listopada 2015 r. złożył w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego na kwotę 4.890.551 zł. W celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z treścią oświadczenia Zarządu, § 5 ust. 1 Statutu Spółki po rejestracji zmian przez sąd otrzyma następujące brzmienie: „§ 5.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.890.551 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.” Poprzednie brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: „§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.” Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 26/2015 | Zamknięcie subskrypcji akcji serii M

    Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii M Spółki, emitowanych na mocy uchwały zarządu nr 01/08/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii M oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii M miała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 listopada 2015 roku. Data przydziału akcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W dniach 9 listopada 2015 roku oraz 16 listopada 2015 roku zawarto łącznie 29 umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objęto i opłacono 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje zwykłe na okaziciela serii M były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii M. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii M zostały zaoferowane 29 inwestorom. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje na okaziciela serii M, w wyniku zawarcia ze Spółką umów objęcia akcji, objęło i opłaciło 29 inwestorów. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta. Akcje zwykłe na okaziciela serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M wyniosły 1.747,00 zł, przy czym w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 400,00 zł złotych; b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty nie wystąpiły; c) wynagrodzenia subemitentów – koszty nie wystąpiły (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy); d) promocji oferty – koszty nie wystąpiły; e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 1.347,00 złotych. Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta (w ciężar kosztów finansowych). Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu