• 17/2015 | Istotne zamówienia eksportowe

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 czerwca 2015 roku otrzymał dwa zamówienia na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych: - zamówienie dla kolei litewskiej na kwotę 28,3 tys. euro, termin realizacji lipiec 2015 - zamówienie dla kolei łotewskiej na kwotę 49,6 tys. euro, termin realizacji lipiec/ sierpień 2015. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 9/2015 | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 18.06.2015 roku otrzymał od spółki LETUS CAPITAL S.A. zawiadomienie o następującej treści:"Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30/6, 40-048 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem 0000310902 _dalej: Zawiadamiający_, w imieniu której działa Prezes Zarządu Dariusz Przewłocki, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemuobrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1382 – dalej: ustawa o ofercie_, niniejszym zawiadamia o: 1.Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ALUMAST S.A. poniżej progu 5%, w wyniku sprzedaży w dniach sesyjnych 28.04.2015, 5.05.2015, 6.05.2015, 7.05.2015, 8.05.2015 na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowychw Warszawie łącznie 108.883 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A. oraz w wyniku transakcji pakietowej sprzedaży w dniu sesyjnym 9.06.2015 r. na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 250.001 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A.2.Przed dokonanym zbyciem Zawiadamiający posiadał 358.884 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A., stanowiących 7,4% udziału w kapitale zakładowym Spółki ALUMAST S.A. oraz stanowiących 7,4% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ALUMAST S.A.3.Po dokonanym zbyciu Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki ALUMAST S.A.4.Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki ALUMAST S.A.5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu