• 11/2015 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

    Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Mirosławy Płużek o jej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i jednocześnie z funkcji członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 4/2015 | Informacja w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. informację o zawarciu 20 kwietnia 2015 roku przez Letus Capital S.A. umowy cywilnoprawnej, na podstawie której Letus Capital S.A. kupił 358.884 akcji Alumast S.A.Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż Pan Adam Guz, na dzień zawarcia umowy, w Spółce ALUMAST S.A. wchodzi w skład organu nadzorczego, tj. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i był Prezesem Zarządu Letus Capital S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 3/2015 |Zawiadomienie Akcjonariusza – LETUS CAPITAL S.A. o zmianie stanu posiadania akcji

    Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 roku otrzymał od spółki LETUS CAPITAL S.A. zawiadomienie o następującej treści;"Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:1.Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Alumast S.A. powyżej progu 5% w wyniku nabycia w dniu 20 kwietnia 2015 r. umową cywilnoprawną 358.884 sztuk akcji Spółki Alumast S.A.2.Przed dokonanym nabyciem Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki Alumast S.A.3.Po dokonaniu nabycia Zawiadamiający posiada 358.884 sztuk akcji Spółki Alumast S.A., stanowiących 7,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki Alumast S.A. oraz stanowiących 7,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Alumast S.A.4.Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki Alumast S.A.5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu