• 2/2015 | Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

    Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: "Alumast S.A."_ działając na podstawie art. 160 ust. 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _t.j. Dz.U. Nr 211, poz. 1384, dalej:"ustawa o obrocie instrumentami finansowymi"_ informuje, że w dniu24.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki p. Zbigniewa Szkopka, przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 161a ust. 1 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp dookreślonych informacji poufnych _Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950_, że zawarł on w dniu 20 kwietnia 2015 roku porozumienie rozwiązujące umowę sprzedaży akcji Alumast S.A. z dnia 12 grudnia 2013 r. _umowa cywilnoprawna poza obrotem zorganizowanym_ zobowiązujące go dozwrotnego przeniesienia na rzecz sprzedawcy _jako zwrot świadczenia z umowy_ 358 884_słownie: trzystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech_ akcji Alumast S.A., tj. wszystkich akcji objętych wcześniejszą transakcją sprzedaży. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 1/2015 | Zawiadomienie Akcjonariusza – Pana Zbigniewa Szkopka

    Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: "Alumast S.A"_ działając na podstawie art. 70 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: "ustawa o ofercie publicznej"_ informuje, że w dniu 24.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, że w wyniku zawarcia w dniu 20 kwietnia2015 roku z Letus Capital Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 43/7, 40-048 Katowice _wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000310902_ porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 12 grudnia 2013 r. _dalej: "Alumast S.A."_ oraz zwrotnego przeniesienie akcji w dniu 24 kwietnia 2015 roku na rachunek inwestycyjny Letus Capital S.A. liczba posiadanych przeze mnie akcji uległa zmniejszeniu o 358 884_słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery_ akcje. Przed zwrotnym przeniesieniem akcji Alumast S.A. _na podstawie ww. porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji_ p. Zbigniew Szkopek posiadał on 773 905 _siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć_ akcji Alumast S.A., które stanowiły 15,95 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Po zwrotnym przeniesieniu akcji Alumast S.A. _na podstawie ww. porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji_ p. Zbigniew Szkopek posiada obecnie 415 021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A., stanowiących 8,55 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Jednocześnie p. Zbigniew Szkopek poinformował na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5_ w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej, iż wraz z podmiotem zależnym Hotel Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Ślaskim, ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski _wpisaną dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415_, posiada obecnie łącznie 1 961 341 _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzystaczterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących 40,42% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Zbigniew Szkopek nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Alumast S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Ponadto brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu