• 27/2014 | Wpływ środków z tytułu wkładu na pokrycie akcji serii L

    W nawiązaniu do raportu nr 25/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zawarcia umowy objęcia akcji na okaziciela serii L Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 września 2014 roku Hotel Polonia Sp. z o.o. wpłacił na rachunek Spółki 1.200.000 zł tytułem wkładu na pokrycie 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Alumast S.A. Zgodnie z warunkami udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację przez Ministra Skarbu Państwa środki pochodzące z emisji stanowią udział własny w kosztach restrukturyzacji Spółki i zostaną przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki, w tym wobec wierzycieli objętych układem sądowym oraz wobec ZUS, PFRON, dostawców i usługodawców, których wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu