• 12/2014 | Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

    Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Emitent") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., że zgodnie z uchwałą KDPW nr 334/14 w dniu 17 kwietnia 2014 r. nastąpi rejestracja 91.600 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset) akcji serii I Emitenta oznaczonych kodem ISIN "PLALMST00010". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
  • 11/2014 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii I na rynku NewConnect

    Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Emitent") informuje niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 458/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta określając dzień 17 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania 91.600 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda pod warunkiem dokonania w dniu 17 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLALMST00010". Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił, że akcje zwykłe na okaziciela serii I Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALUMAST" i oznaczeniem "ALU". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu